Zespół

Sebastian Grzechnik - neurologopeda, spec.afazjolog
Absolwent  Wydziału Filologicznego UP im. KEN w Krakowie. Ukończył również podyplomową specjalizację w dziedzinie neurologopedii i afazjologii  w Lublinie. Obszar jego zainteresowań zawodowych stanowi terapia osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami systemu językowego wskutek nieprawidłowego funkcjonowania Ośrodkowego Układu Nerwowego. Zajmuje się również zagadnieniem dwujęzyczności oraz diagnozą i terapią dzieci z trudnościami rozwojowymi o podłożu neurologicznym.
 
Anna Grzechnik - fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, integracji sensorycznej II stopnia, PNF, kinesiology taping, spec. reh. mukowiscydozy,15776518 667258283453960 91193576 otrener terapii czaszkowo-krzyżowej
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy na oddziale neurologicznym oraz wiedzę wyniesioną z licznych kursów specjalizujących.        Grupą docelową jej aktywności zawodowej są dzieci od wieku niemowlęcego do późnych lat szkolnych wykazujące nieprawidłowości rozwojowe
o podłożu mózgowym. Jako jedna z wąskiej grupy specjalistów ukończyła międzynarodowy kurs NDT-Bobath. Prywatnie jest mamą największego łobuza na tej szerokości geograficznej oraz jego uroczej siostry.
 
Adriana Czępińska - surdologopeda

Absolwentka wydziału humanistycznego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła naukę na kierunkach logopedia kliniczna i surdologopedia. Brała udział w Lubelskim Programie Przesiewowym dotyczącym wykrywania zaburzeń słuchu, mowy i głosu. Zajmuje się terapią dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy. Ponadto jest terapeutą ręki i aktywnie uczestniczy w szkoleniach podnoszący jej kwalifikacje.

 
Małgorzata Staniak - nauczyciel, pedagog, wychowawca, trener EEG-Biofeedback 
15785598 667258120120643 744224780 oWieloletni staż szkolny oraz swoje doświadczenie w pracy z uczniami wykorzystuje w roli pedagoga pomagając naszym pacjentom radzić sobie          z występującymi u nich deficytami poznawczymi i adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Jest także jednym z trenerów                EEG-Biofeedback dzięki czemu może w pełni wykorzystać metody wsparcia w celu doskonalenia umiejętności szkolnych.  
Marlena Filipowicz - neurologopeda, trener EEG-Biofeedback, pedagog specjalny, afazjolog (1978-2014)
Absolwentka wydziału pedagogicznego kierunek rewalidacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz specjalizację neurologopedyczną na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu neurologopedii i afazjologii oraz innowacyjnych metod wspomagających terapię poznawczą. W swojej pracy głównie zajmuje się pacjentami dorosłymi z nabytymi zaburzeniami mowy - głosu, języka - jak afazja, dyzartria, dyspraksja. Prowadzi również terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii.
Terapię wspiera innowacyjnymi metodami takimi jak EEG-Biofeedback, Reha-Com, Afasystem./Pamiętamy i tęsknimy.